Betalingsvoorwaarden

1. Enkel deze factuurvoorwaarden gelden voor de diensten en producten geleverd door Cyklab 2.0, haar medewerkers en door alle andere personen die samenwerken met Cyklab 2.0 of waarvoor Cyklab 2.0 aansprakelijk is. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Cyklab 2.0 behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer ter kennis werden gebracht. Deze voorwaarden worden als aanvaard beschouwd, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, in welk geval de klant afstand doet van haar eigen algemene voorwaarden en onderhavige algemene voorwaarden van Cyklab 2.0 voorrang zullen hebben. De klant erkent uitdrukkelijk deze factuurvoorwaarden te aanvaarden.

2. Cyklab 2.0 verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. Klachten over de geleverde goederen of prestaties of op de inhoud van de rekeningen dienen binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren. Ze dienen aan Cyklab 2.0 overgemaakt per aangetekend schrijven en zij schorsen de betalingsverplichting niet op.

3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Cyklab 2.0 niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

4. De facturen zijn betaalbaar in Euro te Genk. De facturen zijn betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum, contant en zonder korting tenzij anders is overeengekomen. Elk op de vervaldag onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1% per maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 75 euro. Indien de aantoonbare schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing. Indien bijzondere voorwaarden overeengekomen met de klant toelaten de uitstaande bedragen in termijnen af te lossen, zal de koper indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en word het volledige bedrag volledig opeisbaar, met inbegrip van conventionele intresten en strafbeding. Facturen waarbij de automatische incasso / SEPA geweigerd wordt, verliezen de hun toegekende betalingsvoorwaarden bij deze factuur.

5. In geval van niet-betaling van een factuur is Cyklab 2.0 gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar toekomstige leveringen of werkzaamheden op te schorten.

6. In geval van overmacht mag Cyklab 2.0 de uitvoering van de aangegane verbintenissen schorsen of zelfs verbreken, zonder dat de koper enige tegemoetkoming kan vorderen. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Cyklab 2.0 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cyklab 2.0 niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Cyklab 2.0 geleverde of te leveren goederen aan Cyklab 2.0 verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de goederen aan hem werden geleverd. Dit eigendomsvoorbehoud heeft eveneens betrekking op goederen die deel uitmaken van een door Cyklab 2.0 geleverde dienst. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de klant is overgedragen is het de klant verboden om de goederen onder het eigendomsvoorbehoud als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of met een zekerheid te bezwaren. De klant draagt een zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. De klant verbindt zich ertoe Cyklab 2.0 in te lichten in geval van uitwinning of opslag in een ruimte die niet haar eigendom is.

8. De rechtsverhouding tussen Cyklab 2.0 en de klant is onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren zijn bevoegd, onverminderd het recht voor Cyklab 2.0 om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Webshop powered by Marcando